وزن ورق

نحوه محاسبه وزن ورق

محاسبه وزن ورق= طول * عرض * ضخامت *7.85 / 1000